Педагогічні технології, які впливають на становлення соціальної зрілості учнів

 

У вік потоку інформації, переосмислення громадянських, соціальних цінностей важлива роль відводиться формуванню соціальної зрілості учня .    До соціальної зрілості відноситься потреба дитини в спілкуванні з однолітками й уміння підкоряти своє поводження законам дитячих груп, а також здатність виконувати роль учня в ситуації шкільного навчання. Для досягнення цієї мети вчитель початкових класів повинен  презентувати на уроці різні стратегії навчання. Досвід роботи в школі доводить, що конструювання уроків в різноманітних технологіях-справа не з легких, але це потреба сьогодення.

Педагогічна технологія - це продумана у всіх деталях модель спільної педагогічної  діятельності по проектуванню, організації та проведенню навчального процесу з забезбеченням  комфортних умов для учня та вчителя (В. М. Монахов). 

Педагогічна технологія - системна сукупність та порядок функціонування всіх особистісних, інструментальних та методологічних засобів,  для досягнення педагогічної мети (М. В. Кларин). 

Педагогічна технологія - це змістовна техніка реалізації навчального процесу.(В. П. Беспалько). 

Технологїї мають багато варіантів   в межах однієї методики. Нараховується більше сотні навчальних технологій, які пропонують для використання на уроках.

Кожен педагог - творець технології , навіть якщо має справу із запозиченням. Створення технології не можливо без творчості.

Приорітетом навчання повинно стати не засвоєння учнями певного об’єму знань, умінь та навичок, а уміння школярами навчатися самостійно,  уміти здобувати знання та їх переробляти, відбирати непотрібні, запам’ятовувати, пов’язувати з іншими. З оволодінням любої нової технології починається нове педагогічне мислення вчителя: чіткість, структурність, ясність методичної мови..

Наведемо приклади деяких педагогічних технологій, які впливають на формування соціальної зрілості молодшого школяра.

 1. Технологія проблемного навчання

Її актуальність визначається розвитком високого рівня мотивації до навчальної діяльності; активації пізнавальних інтересів учнів, що стає можливим при вирішенні виникаючих протиріч. Учні відчувають потребу в оволодінні новими знаннями, уміннями , навичками. Ця технологія дає можливість конструювання будь - якого уроку таким чином, що учні не залишаються пасивними слухачами та виконавцями, а перетворюються на активних дослідників навчальних проблем. Навчальна діяльність стає творчою. Діти краще засвоюють те, що відкрили самостійно та відтворили  самостійно . Технологія проблемного діалогу  універсальна, так як застосовується на будь якому предметі та ступені навчання. Вправи ігрового характеру збагачують учнів новими враженнями, виконують розвивальну функцію, знімають втому.

2.Ігрові технології

Використовуючи ігрову технологію, ми навчаємо дітей не так, як нам дорослим зручно презентувати навчальний матеріал, а як дітям зручно та природньо його отримати. Дана технологія дозволяє залучати кожного учня в роботу, враховуючи його інтереси, схильності, рівень підготовки до предмету.

В грі проектуються  ситуації, будь який вид діяльності, суспільний досвід, а в результаті складається та вдосконалюється  уміння керувати своєю поведінкою.

Гра дозволяє:

 • зняти емоційну напругу;
 • розв’язати одночасно декілька задач;
 • забезпечити психологічне розвантаження учнів;
 • дати їм знання розвиваючого та виховного напрямку;
 • налаштувати до активізації самостійної пізнавальної діяльності.

3. Проблемно-діалогічні

Використовуючи дані технології, школярі навчаються мислити логічно, науково, діалектично, творчо. Здобуті знання перетворюються в переконання; впевненість у свої можливості і сили. Самостійно здобуті знання більш міцніші.

Дані технології дозволяють :

 • в цікавій формі розвивати навички самостійної роботи;
 • розвинути уміння самостійно знаходити потрібне рішення

4. Проблемно – пошукові

Створення проблемної ситуації на уроці вимагає взаємодії всіх учасників процесу навчання, уміння працювати в колективі. Дослідницька поведінка-одне з найважливіших джерел здобуття дитиною знань про світ. Досліджувати, відкривати, вивчати-зробити крок в невідоме та невивчене. Діти за своєю природою - випробовувачі.  Вони з великою цікавістю приймають участь в різноманітних випробовуваннях. Важливо навчити дітей спостерігати, порівнювати, задавати питання та виробити бажання знайти відповіді. Тому необхідно читати додаткову літературу, навчитися ставити експерименти, обговорювати результати, прислуховуватися до думки іншого. При проведенні досліджень діти навчаються мислити, робити висновки.

5.Здоров’язберігаючі технології

Вважаємо, що наша задача сьогодні-навчити дитину різним прийомам та методам збереження та зміцнення свого здоров’я-це необхідна умова успішності сучасної людини.

Застосування в навчальному процесі здоров’язберігаючих технологій сприяє

 • створенню позитивного фону та атмосфери психологічного комфорту, ситуації успіху;
 • підвищенню рівня навчання та ефективності учбового процесу;
 • збереженню та зміцненню фізичного здоров’я  дітей;
 • умінню давати більш розповсюджені відповіді  на питання  анкет.

6. Особистістно-орієнтовані технології

Базуються на особистості учня, забезпеченні комфортних, безконфліктних умов її розвитку, реалізації її природних потенціалів.

Можна виділити такі самостійні технології :

 • Технологія разнорівневого навчання.
 • Технологія колективного взаємонавчання .
 • Технологія співробітництва .
 • Технологія модульного навчання .

Ця група технологій грає позитивну роль не тільки на перших етапах навчання, а й в наступній навчально-виховній роботі.

                          7.Інтерактивні технології

На нашу думку, в молодшому шкільному віці ефективні умови для взаємодії учасників навчального процесу створюються в процесі використання інтерактивних технологій навчання, яка передбачає діалогічність, діяльністно-творчий характер, підтримку індивідуального розвитку дитини, надання їй самостійності в прийнятті рішень, творчості, вибору змісту й способу навчання та поведінки.

8.Інноваційні технології

Технологія перспективно - випереджаючого навчания (особистісний підхід, націленість на успіх як головну умову  развитку дитини в навчанні; попередження помилок, а не робота над зробленими; диференціація,  доступність знань для кожного).

Висновки

Використовуючи педагогічні технології на уроках ми переконались, що запропоновані для спільного розв’язання проблемні завдання, вимагають від учнів самостійних рішень під час обміну думками, в процесі чого розвивається критичність мислення:

здатність людини самостійно аналізувати інформацію, визначати її сутність, порівнювати з іншою інформацією і робити власні висновки;

вміння бачити помилки або штучні спотворення в аргументації партнерів та в інших джерелах інформації;

 переглядати свої позиції, якщо вони не витримують критики;

наявність розумної долі сумнівів, скепсису, прагнення до пошуку більш оптимальних рішень, дій, висновків в конкретних ситуаціях.

Використання педагогічних технологій навчання на уроках і в позаурочний час впливає  на становлення  соціальної зрілості  молодших школярів:

 • підвищує  загальну культуру особистості, культуру праці, побуту, відносини між членами суспільства. задовольняють потреби у спілкуванні;
 • розвиває техніку спілкування і взаємодії, здібності, почуття, переконання, уміння  встановлювати довірливі взаємовідносини як вищу цінність спілкування;
 • формує риторичні знання, уміння і навички на базі підвищення їх мовленнєвої культури; моральних норм і правил та способів їх реалізації у власній життєдіяльності, у відносинах з іншими людьми;
 • уявлення про цінності принципів адекватних форм поведінки;
 • моделі соціальних відносин;

 

Темпи формування соціально зрілої особистості глибоко індивідуальні. Задача вчителя - не вивести всіх на однаковий, заданий рівень знань, умінь, навичок. Необхідно вивести особистість  кожного учня в режим розвитку.