Методична проблема: «Соціалізація особистості в сучасному освітньому просторі: методологічні та методичні підходи» в рамках реалізації обласного науково-методичного проекту

 «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»

 

 

 


ПЛАН РОБОТИ опорної школи Саксаганського району з теми «Соціалізація особистості в сучасному освітньому просторі: методологічні і методичні підходи» Скачати

 

Під соціалізацією розуміють процес соціального розвитку людини під впливом усієї сукупності факторів соціального життя, процес засвоєння людиною соціальних ролей, норм поведінки у суспільстві. Соціалізація – безупинний процес, який триває протягом усього життя і подiляється на три етапи: адапта­цiю, iнтерiоризацiю, iнтеграцiю, кожний з яких вирiшує певнi завдання.

Розрізняють кілька видів соціалізації: стихійну (відбувається внаслідок впливу на особистість різноманітних, спеціально не створюваних обста­вин суспільного житгя); відносно спрямовану (має на меті створення в суспільстві певних економічних, законодавчих та інших передумов, які впливають на розвиток та життєвий шлях особистості); соціально контрольовану (це процес спеціально організованої передачі соціального досвіду особистості та розвитку її потенційних можливостей, що здійснюється в різних державних і недержавних організаціях (школа, позашкільні заклади, дитячі та молодіжні орга­нізації та ін.).

Однiєю з основних функцiй соцiалiзацiї є розвиток осо­бистостей, здатних передавати свою духовнicть iншим. Отри­мані знання і набутi особистicнi якостi та сутності є не лише iндивiдуальним, а й суспiльним надбанням.

Вихован­ня являє собою частину процесу соцiалiзацiї i розглядається як цiле­спрямована i свiдомо контрольована соцiалiзацiя (сiмейне, шкiльне, релiгiйне виховання). Це своєрiдний механiзм прискорення процесу соцiалiзацiї. За допомогою виховання долаються або послаблюються негативнi наслiдки соцiалiзацiї, їй надається гуманicтична орiєнтацiя.

Соціальне виховання – цілеспрямовано керований процес соціального розвитку, соціального формування особистості: допомога людині в засвоєнні та прийнятті нею моральних норм, що склалися в сім’ї та суспільстві, прийнятті правових, економічних, громадянських і побутових відносин; цілеспрямоване виховання людини з урахуванням її собистісно-соціальних проблем і відповідно до соціаль­них потреб середовища, що її оточує в процесі життєдіяльності.

Як інструмент прискорення і коригування соціалізації ви­ховання ґрунтується на загальних принципах, до яких нале­жать:

 • гуманізм – припускає визнання самооцін­ки особистості, створення умов для її гармонійного саморозвит­ку та реалізації внутрішньої і зовнішньої свободи;
 • культуродоцільність – потребує створення такого соціо­культурного середовища розвитку особистості, в якому вияв­лялася б органічна єдність можливостей народної культури (мови, мистецтва, релігії, побуту тощо) і досягнень світової цивілізації;
 • природодоцільність – означає став­лення до людини як частини природи і створення для її роз­витку відповідного біологічного, психологічного та екологіч­ного середовища;
 • цілісність – зумовлює єдність соціально-морального, загальнокультурного й професійного розвитку особистості, орієнтує на творчість, самобутність, інди­відуальність кожної людини і спрямований на інтеграцію діяльності всіх соціальних інститутів;
 • неперерв­ність – забезпечує послідовність і наступність у розвитку особистості та передбачає варіативність, динамічність змін у соціально-педагогічній системі відповідно до вимог сьогодення і прогнозу на майбутнє.

Напрямки процесу соціалізації дитини у школі

 • система роботи з батьками, роль сімейних умов у соціалізації та гуманізації дитини;
 • концепція побудови навчального плану;
 • якість викладання предметів: історія, економіки, іноземні мови, трудове виховання;
 • робота з дітьми з особливими потребами;
 • екологічна освіта;
 • позитивна мотивація на здоровий спосіб життя;
 • позаурочна діяльність школярів;
 • учнівське самоврядування;
 • служби психологічної консультації;
 • засоби масової інформації, громадські організації.