Профорієнтація

Час профорієнтаційної роботи з учнями 9-11 класів: середа 8.00 - 8.20

 

Детальніше

 

Запрошуємо на навчання

 

Чинники,   які   необхідно   враховувати   під   час   виявлення   професійних здібностей: 

 Вибір професії — один з головних життєвих виборів, який здійснює людина в юному віці. Він має значення як для самої людини, так і для суспільства. Вибір професії - це по суті вибір життєвого шляху, вибір долі. Від вибору професії до душі у великій мірі залежить задоволення людини своєю долею, її щастя.

Завданнями профорієнтації є:
- формування у людини установки на власну активність та самопізнання як основу професійного самовизначення та самоствердження;
- ознайомлення зі світом професій, кон’юнктурою ринку праці, правилами вибору професії, своїми правами та обов’язками;
- забезпечення самопізнання та формування "образу я”, як суб’єкта майбутньої професійної діяльності;
- формування умінь аналізу різних видів професійної діяльності;
- формування вміння співставляти "образ я” з вимогами професій до особистості та кон’юнктурою ринку праці й створювати на цій основі професійний план та його
   перевіряти;
- перевірка можливостей для самореалізації в різних видах професійної діяльності;
- забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості;
- виховування загальнолюдських та загальнопрофесійних якостей і розумних потреб. 

Учні старших класів потребують розширення, поглиблення та систематизації знань про професії, отриманих в процесі навчальної діяльності.

Основні напрями профорієнтаційної роботи з учнями:
- професійна просвіта,
- професійне виховання,
- професійна діагностика
- професійна консультація учнів.

Складові діяльності із профорієнтації: 
Основні форми профорієнтаційної діяльності:  Аспекти системи профорієнтації:
 дискусії;
 тренінги;
 круглі столи;
 робота з батьками;
 робота   з   випускниками   школи,   студентами   вищих   навчальних закладів;
 виставки-перегляди;
 екскурсії.

 соціальний;
 економічний;
 психолого-педагогічний;
 медико-фізіологічний.

 

 

       

Вищі навчальні заклади освіти міста

Автотранспортний технікум державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет"

Адреса:
вулиця Тухачевського буд. 26А
Керівник: Дубінецький Володимир Володимирович
Телефон: 66-10-15

Відокремлений підрозділ "Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій" 

Адреса:
вулиця Іллічівська буд. 108
Керівник: Магар Надія Георгіївна
Телефон: 92-27-79

 

Відокремлений структурний підрозділ "Криворізький факультет Національного університету "Одеська юридична академія"

Адреса:
проспект Миру буд. 22
Керівник: Кравець Василь Романович
Телефон: 92-10-15, 92-10-15

Гірничий технікум державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет"

Адреса:
вулиця Невська буд. 3
Керівник: Посохов Олександр Ізотович
Телефон: 53-12-90

Гірничоелектромеханічний технікум державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет"

Адреса:
вулиця Ватутіна буд. 37Г
Керівник: Мілько Олександр Павлович
Телефон: 53-02-18

Державний вищий навчальний заклад "Криворізький будівельний коледж"

Адреса:
вулиця Орджонікідзе буд. 8
Керівник: Проць Василь Степанович
Телефон: 462-82-28, 462-82-41

Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет"

Адреса:
вулиця XXІІ Партз’їзду буд. 11
Керівник: Ступнік Микола Іванович
Телефон: 409-06-06

Індустріальний технікум державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет"

Адреса:
вулиця Юрія Смирнова буд. 47
Керівник: Казанова Зоя Миколаївна
Телефон: 35-13-38

Ми впевнені, що Ви зацікавлені в успішному майбутньому Ваших випускників і, зокрема, отриманні ними конкурентоздатної європейської освіти.

 

Звертаємо Вашу увагу на нову для України спеціальність «Світова політика та економіка», яку відкрито на базі двох університетів – Національного гірничого університету (м. Дніпро, Україна) та Університету Вітовта Великого (м. Каунас, Литва). Університети гарантують: навчання в Україні та Литві, два дипломи, подвійну спеціальність («політологія», «економіка»), переваги подальшого працевлаштування.

 

Наші контакти: wpe.nmu@gmail.com    097-353-06-88

 

 

Враховуючи психологічні та вікові особливості школярів, можна виділити такі етапи профорієнтаційної роботи в школі:

     1–4 класи: формування в молодших школярів ціннісного ставлення до праці, розуміння її ролі в житті людини й суспільства; розвиток інтересу до навчально-пізнавальної  діяльності,  заснованої  на  посильній  практичній включеності в різні її види, у тому числі соціальну, трудову, ігрову, дослідницьку;
     5–7 класи: розвиток у школярів особистісного змісту в набутті пізнавального  досвіду  й  інтересу  до  професійної  діяльності;  формування  уявлення про власні інтереси й можливості (формування образу «Я»); набуття первісного досвіду в різних сферах соціально-професійної практики: техніці, мистецтві, медицині, сільському господарстві, економіці й культурі. Цьому  сприяє  виконання  учнями  професійних  спроб,  які  дозволяють  їм співвіднести  свої  індивідуальні  можливості  з  вимогами,  що  висуває  професійна діяльність до людини;
     8–9 класи: уточнення освітнього запиту під час факультативних занять та інших курсів на вибір; групове й індивідуальне консультування з метою виявлення та формування адекватного ухвалення рішення про вибір профілю  навчання;  формування  освітнього  запиту,  що  відповідає  інтересам і здібностям, ціннісним орієнтирам;
     10–11 класи: навчання дій із самопідготовки та саморозвитку; формування професійних якостей в обраному виді праці; корекція професійних планів, оцінювання готовності до обраної діяльності.

 

Класний    керівник,  спираючись    на  концепцію,   навчальну   програму й план виховної роботи школи:

 складає для конкретного класу (групи) план педагогічної підтримки самовизначення учнів, який містить різноманітні форми, методи, засоби,  що  активізують  пізнавальну,  творчу  активність  школярів;
 організовує індивідуальні й групові профорієнтаційні бесіди, диспути, конференції;
 здійснює  психолого-педагогічні  спостереження  за  схильностями учнів (дані спостережень, анкет, тестів фіксуються в індивідуальній картці учня);
 допомагає  школярам  проектувати  індивідуальну  освітню  траєкторію, моделювати варіанти профільного навчання та професійного становлення,   здійснювати   аналіз   власних   досягнень,   складати власне портфоліо;
 організовує  відвідування  учнями  днів  відчинених  дверей  у  вищих навчальних закладах і середніх професійних навчальних закладах;
 організовує  тематичні  й  комплексні  екскурсії  учнів  на  підприємства;
 надає  допомогу  шкільному  психологу  в  проведенні  анкетування учнів та їхніх батьків з проблеми самовизначення;
 проводить  батьківські  збори  з  проблеми  формування  готовності учнів до профільного й професійного самовизначення;
 організовує  зустрічі  учнів  з  випускниками  школи,  які  навчаються у вищих і середніх професійних навчальних закладах.

     Учителі-предметники:

 сприяють  розвитку  пізнавального  інтересу,  творчої  спрямованості  особистості  школярів,  використовуючи  різноманітні  методи й засоби: проектну діяльність, ділові ігри, семінари, круглі столи, конференції, предметні тижні, олімпіади, факультативи, конкурси стінних газет, домашні твори тощо;
 забезпечують  профорієнтаційну  спрямованість  уроків,  формують в учнів загально-трудові, професійно важливі навички;
 сприяють формуванню в школярів адекватної самооцінки;
 проводять  спостереження  з  виявлення  схильностей  і  здібностей учнів;
 адаптують навчальні програми залежно від профілю класу, особливостей учнів.

     Практичний психолог:

 вивчає професійні інтереси та схильності учнів;
 здійснює  моніторинг  готовності  школярів  до  профільного  й  професійного   самовизначення   шляхом   анкетування   учнів   та   їхніх батьків;
 проводить тренінгові заняття із профорієнтації учнів;
 проводить  бесіди,  здійснює  психологічну  освіту  батьків  і  педагогів;
 здійснює психологічні консультації з урахуванням вікових особливостей учнів;
 сприяє формуванню в школярів адекватної самооцінки;
 залучає  батьків  учнів  до  виступів  перед  учнями  про  професію,  до роботи з керівництва гуртками;
 надає  допомогу  класному  керівнику  в  аналізі  й  оцінці  інтересів і схильностей учнів;
 створює базу даних із профдіагностики.

    Соціальний педагог:

 сприяє  формуванню  в  школярів  «групи  ризику»  адекватної  самооцінки, оскільки, як правило, у таких дітей вона є заниженою;
 надає  педагогічну  підтримку  дітям  групи  ризику  під  час  їхнього професійного й життєвого самовизначення;
 здійснює консультації учнів із соціальних питань;
 надає допомогу класному керівнику в аналізі й оцінці соціальних факторів, що ускладнюють процес самовизначення школяра.

    Медичний працівник:

 використовуючи  різноманітні  форми,  методи  та  засоби,  сприяє формуванню в школярів настанови на здоровий спосіб життя;
 проводить  із  учнями  бесіди  про  зв’язок  успішності  професійної кар’єри й здоров’я людини;
 консультує  щодо  проблеми  впливу  стану  здоров’я  на  професійну кар’єру;
 надає  допомогу  класному  керівнику,  шкільному  психологу  й  соціальному педагогу в аналізі діяльності учнів.