Патріотичне виховання — планомірна виховна діяльність, спрямована на формування у вихованців почуття патріотизму, тобто доброго відношення до батьківщини та до представників спільних культури або країни. 16 червня 2015 року Міністр освіти і науки України Сергій Квіт підписав Наказ Міністерства освіти і науки № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах».

 

  Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді   Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання дітей  

Заходи щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді

 
  Перелік основних документів з національно-патріотичного виховання   Заходи щодо формування патріотизму, відповідальності за долю нації, держави   Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року та основні шляхи реалізації  

 

 

  Сьогодні Українська держава та її громадяни стають безпосередніми учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого визначення, першою чергою, своєї долі, долі своїх сусідів, подальшого світового порядку на планеті. В сучасних важких і болісних ситуаціях викликів та загроз і водночас великих перспектив розвитку, кардинальних змін у політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням суспільного поступу, поряд з убезпеченням своєї суверенності й територіальної цілісності, пошуками шляхів для інтегрування в європейське співтовариство, є визначення нової стратегії виховання як багатокомпонентної та багатовекторної системи, яка великою мірою формує майбутній розвиток Української держави.

Мета патріотичного виховання конкретизується через систему таких виховних завдань:
— утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
— виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
— підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя;
— усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;
— сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе
відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до
демократичних принципів;
— формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
— утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського
суспільства;
— культивування кращих рис української ментальності — працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;
— формування мовленнєвої культури.


 

Патріотичне виховання здійснюється насамперед у процесі навчання, де в учнів закладається фундамент глибоких знань, форму­ються світогляд, національна самос­відомість.

Процес патріотичного виховання здійснюється й у позакласній і позашкільній діяльності .

 

         

 

Цей напрямок  виховання в школі починають з першого класу. Тому в  основу системного підходу до здійснення  патріотичного виховання в школі покладено врахування вікових особливостей дітей.

     Важливе місце у виховній роботі з молодшими  школярами посідає тема Вітчизни. Вчителі  розширюють та поглиблюють знання учнів про символи та громадянство  України, про звичаї та традиції  нашої держави. Молодшим школярам  надаються початкові знання про історію державотворення та про сучасні історичні події під час вивчення курсу «Я і Україна», на годинах спілкування. Уже в молодших класах учні усві­домлюють такі поняття, як «Батьків­щина», «подвиг», «патріот», вчаться шанувати землю батьків, вивчають свій родовід.

       У старших класах  патріотичне виховання  спрямовується на пізнавально-інтелектуальну діяльність учнів. І здійснюється воно під час вивчення навчальних предметів, зокрема  «Правознавство», «Історія України», «Українська мова та література», «Захист Вітчизни» та під час позакласних виховних заходів .

      Патріотичне виховання наскрізно пронизує весь навчально-виховний процес, органічно поєднує національне, громадянське, моральне, родинно-сімейне, естетичне, правове, екологічне, фізичне, трудове виховання.