Навчальний процес

Всі класи навчаються в одну (першу) зміну. Після закінчення уроків у початковій школі функціонують групи продовженого дня.

Тривалість уроків - 45 хвилин. Початок занять о 08 годині 00 хвилин.

Функціонують гуртки, спортивні секції, розвинена музейно-екскурсійна робота.
Вчителі та учні мають доступ до ресурсів Інтернет і можливість працювати в режимі електронної пошти.
Більшість навчальних кабінетів обладнані ТБ і відео-технікою. Більшість вчителів у своїх кабінетах мають персональні комп'ютери.

 

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ - це цiлеспрямована взаємодiя викладача та учнiв, у ходi якої вирiшуються завдання освiти учнiв. 
НАВЧАННЯ - цiлеспрямована взаємодiя педагога та учнiв, у процесi якої здiйснюється формування у тих, хто навчається, наукових знань, необхiдних способiв дiяльностi, емоцiйно-цiннiсного i творчого ставлення до оточуючої дiйсностi, загальний розвиток особистості.
Основні напрямки роботи:
  • Запровадження гнучкої системи організації навчального процесу,що відповідає сучасним тенденціям розвитку освітньої галузі та науково обґрунтованим моделям роботи з обдарованими учнями. 
  • Спрямування освітнього процесу на розвиток інноваційної особистості,якісного засвоєння навчального матеріалу, підвищення рівня навчальнихдосягнень.
  • Зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров'я молоді, запровадження здоров'єзберігаючих технологій освітнього процесу.
  • Посилення роботи щодо професійної орієнтації учнівської молоді та продовжити роботу в напрямі впровадження профільного навчання учнів 10-11 класів.
Урок — основний елемент класно-урочної системи навчання

 

Сучасний урок - це урок, на якому вчитель викладає новий матеріал зрозуміло й доступно».
«Сучасний урок - це веселий, пізнавальний, цікавий, неважкий урок, на якому вчитель і учень вільно спілкуються».
«Сучасний урок - це урок, на якому не доводиться робити щораз те саме, це різноманітний урок».
«Сучасний урок - це урок, на якому вислуховують будь-яку твою думку, урок, де людина учиться бути людиною».
«Сучасний урок - це урок, на якому почуваєш себе впевнено».
«Сучасний урок - це урок без стресів»

Сучасний урок – це урок, що характеризується наступними ознаками:
1. Головною метою уроку є розвиток кожної особистості, у процесі навчання й виховання.
2. На уроці реалізується особистісно-ориєнтований підхід до навчання.
3. На уроці реалізуються ідеї гуманізації й гуманітаризації навчання.
4. На уроці реалізується діяльності підхід до навчання.
5. Організація уроку динамічна й варіативна.
6. На уроці використовуються сучасні педагогічні технології.

 


 

Як підготувати урок, щоб він був не тільки цікавим, а й захоплюючим, як перетворити його на годину приємного спілкування у хвилюючу мандрівку цифр і знаків? Ця думка постійно хвилює вчителя, спонукає до пошуку ефективних методів і прийомів, які допомогли б увести вихованців в чарівний світ математики. Вже в ході підготовки до таких уроків учні одержують нестандартні домашні завдання: написати казки, підібрати цікаві задачі, матеріали, скласти кросворд, підготувати історичну довідку та ін.

Додаток 1
Вчителька надає важливого значення створенню атмосфери радісного чекання чогось важливого, потрібного, задоволення від того, що учень причетний до цікавої й улюбленої праці.
В роботі з молодшими учнями Присяжнюк Г.О. приділяє велику увагу засвоєнню знань у формі гри. Для цього широко використовує математичну риболовлю, математичне лото, над виготовленням якого працює вже давно. Математичне лото вчителька використовує як на окремих етапах уроку, так і під час тематичної атестації.
При цьому учень виконує запропоновані завдання в зошиті, співставляє відповідь з даними на картках. В результаті правильно виконаної роботи учень має побачити відповідну картинку, її ж фіксує і вчителька. Виконана письмова робота перевіряється і оцінюється вчителем

Додаток 2
Широкі можливості для удосконалення мислительної діяльності Присяжнюк Г.О. закладає в усні справи, які є обов’язковою складовою кожного уроку математики .

Додаток 3
Вправи до усного рахунку готують також і учні. Це переважно цікаві логічні задачі. Перед уроком вчителька переглядає запропоновані дітьми вправи і дозволяє виступити на уроці одному з учнів. Відшукання цікавої задачі, а частіше її складання, відчуття себе в ролі вчителя, активізує пізнавальну діяльність учнів.

Додаток 4
В своїй роботі з старшими учнями Присяжнюк Г.О. вдається до такої форми роботи, коли один із сильніших учнів доводить твердження чи теорему, яка вивчається на уроці, виступає біля дошки в ролі вчителя. При цьому вчителька формулює теорему, дає учню навідні питання, а всю технічну роботу виконує учень. Сильний учень має змогу в такій ситуації продемонструвати свої знання, самостійне мислення, техніку виконання роботи. Вивчаючи теорему косинусів та наслідки з неї, вчителька формулює теорему, співставляє її з теоремою Піфагора, вказує на більш широкі можливості теореми косинусів. Учень виконує малюнок, вводить позначення, записує умову і висновок теореми.

 


Основні етапи уроку:
1. - організаційний етап;
2. - етап перевірки домашнього завдання;
3. - етап актуалізації суб'єктивного досвіду учнів;
4. - етап вивчення нових знань і способів діяльності;
5. - етап первинної перевірки розуміння вивченого;
6. - етап закріплення вивченого;
7. - етап застосування вивченого;
8. - етап узагальнення й систематизації;
9. - етап контролю й самоконтролю;
10. - етап корекції;
11. - етап інформації про домашнє завдання;
12. - етап підведення підсумків навчального заняття;
13. - рефлексія.